KHOSLA FAMILY TREE

PAGE NO R8

Name FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName
                     
    BAL KRISHAN                
                     
                       
    PREM KRISHAN              
                       
                     
        JAWAHAR              
                     
                       
  JAGAN NATH AVTAR KRISHAN NAVEEN   SUMMIT          
  To Page R3                  
                       
            SANDEEP        
                       
                       
    KEWAL KRISHAN SANJEEV   SWAYM JYOTI VIDYUT KRISHAN    
                       
                       
                       
        Tara Chand            
    Madan Gopal                
        Iqbal Chand            
                       
        Kushal Chand            
                   

 

 
  Ram Narain                    
  To Page R3         Prashant          
    Krishan Gopal Deepak              
            Vijitashva          
                       
    Jagdish Chander                
                       
    Jawahar Lal Amar              
                       
                       
    Amar Nath                
                       
  Shiv Narain Kedar Nath                
  To Page R3                    
    Sat Dev                
                       
                       
    Shadi Lal Aman              
                       
 

Bashesher Nath

Murari Lal Vishal   Abhinandan          
  To Page R3                    
                     
        Raman   Nikhil          
    Surinder Kumar                
        Sunit   Devang