KHOSLA FAMILY TREE

PAGE NO R4

Name FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName
                         
          Rai Das            
                         
          Amin Chand            
                     
          Jagan Nath        
                     
          Ratan Chand        
      Ram Lal            
          Jamuna Das Barkat Ram    
  Suba Rai                
      Siri Krishan            
      Rala Ram            
                     
          Badri Das Mool Raj Kishori Lal Harbans Lal
                         
                  Malk Raj    
                         
                  Des Raj    
      Jora Mal                
          Faqir Chand Hari Kishen        
                         
                      Gur Das
                  Murari Lal    
                      Raghu Nath
          Balak Ram Philoriya Mal        
                  Inder Sain    
                         
              Roshan Lal        
                         
                         
                         
          Ram Rakha Chhaju Ram Banwari Lal Sohan Lal
                         
                      Payere Lal
                         
Sudagar Mal Hakim Rai Puran Chand Khuram Rai            
To Page R1                    
              Maharaj Krishan    
          Mela Ram        
              Ganga Ram Amritsaria  
                     
              Chanan Ram Hem Raj
                     
  Mushtak Rai To Page R6              
                     
                     
  Khidmat Rai To Page R5