KHOSLA FAMILY TREE

PAGE NO N7

FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName FirstName MiddleName
      Inder              
                     
                     
  Hussan Lal Kamal Krishan Rohit          
                     
                     
      Avtar Krishan Indra          
                     
                     
Mela Ram     Uma              
To Page N2                    
      Satish Kumar            
                     
          Sanjeev          
      Ramesh Kumar            
          Rajiv          
                     
  Rattan Chand     Neetu          
                     
      Naresh Kumar Rinku          
                     
          Deepak          
      Harish Kumar            
          Sundeep          
                     
          Kuldeep          
                     
          Sapna          
                     
      Balbir Kumar            
                     
      Anil Kumar            
                     
      Suresh Kumar Anij Kumar        
                     
      Suneel Kumar            
                     
          Vinny          
  Jagdish Raj Surinder              
          Vikram          
                     
      Indu   Husband: Arun Malhotra        
      Bindu   Husband: Vinod        
      Anju   Husband: Mukesh Kohli        
  Daughters ?